CROSS BO ACTIVE
LV RU
Health is Wealth
Partneri
 

 
Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) ir dibināta 1999.gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānu ieviešanu un pārraudzību. LRAA dibinātāji ir Latgales reģiona pašvaldības. Aktīvi darbojoties tika realizēti daudzi ES finansēti projekti, iegūstot lielu pieredzi ES finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā.

2004. gada 26.oktobrī "Latgales reģiona attīstības aģentūrai", sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā, tika nomainīts juridiskais statuss – Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību pārtapa par biedrību "Latgales reģiona attīstības aģentūra" (LRAA). Reorganizācijas procesā tika pilnveidoti aģentūras statūti un tajos tika noteikts, ka aģentūras augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce; Kopsapulce ievēl Padomi, kas darbojas Kopsapulces sasaukšanas starplaikā un pārrauga LRAA direktora darbu.

Kopsapulce ir atbildīga par LRAA darbības stratēģisko mērķu īstenošanu un saistību ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē noteikto reģiona attīstības prioritāšu ievērošanu un ieviešanu.

Kopsapulces starplaikos LRAA darbu vada Padome, kuru ievēl uz četriem gadiem. LRAA Padomes sastāvā ir pārstāvji no visiem aģentūras biedriem. Padome nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi, pārrauga aģentūras darbību un lemj par tās uzlabošanu, veic citas darbības.

Aģentūras Direktors vada un pārstāv "Latgales reģiona attīstības aģentūru", nodrošina Kopsapulces, Padomes un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu izpildi; pārstāv LRAA intereses valsts un pašvaldību institūcijās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs un izlemj citus ar LRAA darbību saistītos ikdienas jautājumus.

Latgales reģiona attīstības aģentūras darbības virzieni ir nesaraujami saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem, kas noteikti reģiona plānošanas dokumentos.

Saskaņā ar LRAA sistematizētu LRAA institucionālo koncepciju (Latgales reģiona attīstības stratēģija) Latgales reģiona attīstības aģentūras vispārējie mērķi:

  • Nodrošināt optimālu vertikālo (nacionālā-reģionālā) un horizontālo (nacionālajā līmenī un reģionālajā līmenī) integrāciju starp visiem reģionālajā politikā, plānošanā un attīstībā iesaistītajiem partneriem;
  • Izveidot stipru un ietekmīgu reģionālo struktūru, kas var pārstāvēt reģionu un pieņemt reģiona līmeņa lēmumus par reģionam svarīgiem jautājumiem;
  • Nodrošināt decentralizētu "no apakšas uz augšu" attīstības plānošanu caur reģionālās kapacitātes stiprināšanu plānošanā, programmēšanā un reģionālās attīstības ieviešanā.


Biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra"
Reģistrācija numurs: 41503023129
Daugavpils, Saules ielā 15,
LV-5401, Latvija
Tālrunis/Fakss: (+371)6 5428111
info@latgale.lv


Valsts budžeta papildus bērnu izglītības iestāde „Bērnu – jauniešu sporta sagatavošanas centrs”

Centra dibinātājs ir Pleskavas apgabala Valsts komiteja jauniešu politikas un sporta jautājumos. Valsts budžeta papildus bērnu izglītības iestāde „Bērnu – jauniešu sporta sagatavošanas centrs” ir sekojošo apvienoto iestāžu tiesību pārņēmējs: Valsts izglītības iestāde „Apgabala ārpusskolas sporta nodarbību centrs” un Valsts izglītības iestāde bērnu papildus izglītībai „Augstākās sporta meistarības skola”.

Centra mērķis un uzdevumi

Centrs veic savu darbību ar mērķi attīstīt personības motivāciju pašizziņai un daiļradei, realizēt papildus izglītības programmas un pakalpojumus personības, sabiedrības un valsts interesēs, sasniegt sporta panākumu līmeni attiecīgi skolēnu spējām un attīstīt augstākos sasniegumus sportā.

Centra uzdevumi ir apstākļu radīšana:

● efektīvas apgabala skolēnu, jaunatnes un pieaugušo fiziskās audzināšanas sistēmas funkcionēšanai, kas ņemtu vērá reģiona sociokulturālās īpatnības;
● personības pilnveidošanai un kreativitātes attīstībai, veselīga dzīvesveida veidošanai, mācekļu profesionālai pašnoteikšanai;
● optimālai fizkultūras un sporta bāzes izmantošanai;
● profesionālai fizkultūras kadru sagatavošanai, ņemot vērā jaunas ekonomiskās attiecības un sabiedrības sociālos pasūtījumus;
● treniņu organizēšanai, sporta nometņu organizēšanai centra sportistiem.

Uzdoto uzdevumu izpildei centrs:

● veic organizacionāli-konsultatīvu vadību, sniedz metodisku palīdzību apgabala sporta ievirziena papildizglītības iestādēm (turpmāk tekstā SIPI) uzturēšanas, metodikas un treniņu organizācijas, mācību procesa un masu pasākumu organizēšanas jautājumos;
● pēta, apkopo un izplata sporta skolu, klubu un labāko treneru pieredzi;
● izstrādā rekomendācijas, vēstules un citus metodiskos materiālus lai palīdzētu pedagoģiskajiem un administratīvajiem SIPI darbiniekiem;
● sagatavo piedāvājumus attiecībā uz SIPI tīkla paplašināšanu un nodaļu dislokāciju saskaņā ar sporta veidiem, kadru atlasi un izvietojumu sporta ievirziena papildizglītības iestādēs, un nosūta augstākminētos piedāvājumus izskatīšanai rajonu administrācijām;
● organizē kontroli pār treniņu un macību procesiem apgabala SIPI;
● dibinātāja uzdevumā organizē SIPI personāla atestācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;
● organizē apgabala mēroga veselības un masu sporta pasākumus;
● piedalās Krievijas sacensību organizēšanā Pleskavas apgabala teritorijā;
● veic transporta pakalpojumus sporta sacensību dalībnieku transportēšanai un sporta inventāra un iekārtu piegādei;
● kopā ar SIPI administrāciju un vecākajiem treneriem veic kandidātu atlasi dažādos sporta veidos apgabala izlasēm un veic to sagatavošanu sporta nometnēs;
● nodrošina augsti kvalificētu sportistu un rezervju sagatavošanu Krievijas izlasēm dažādos sporta veidos;
● koordinē jauniešu un profesionālā sporta attīstības darbus apgabalā;
● sagatavo un iesniedz dibinātājam informāciju par sporta pasākumu rezultātiem, treniņu, apmācību un audzināšanas procesu stāvokli SIPI, par sanāksmēm, semināriem, sporta nometnēm;
● veic fizkultūras izglītības sistēmas stāvokļa izglītības iestādēs monitoringu ar mērķi uzlabot attīstības metodes un mehānismus apgabala SIPI;
● sniedz visu veidu palīdzību sākuma, pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādēm metodiskajā darbā un masu sporta pasākumu organizēšanā;
● piesaista papildus finansējumu fizkultūras izglītības attīstībai;
● strādā ciešā kontaktā ar Pleskavas apgabala Valsts komiteju jauniešu politikas un sporta jautājumos, apgabala ārpusskolas iestādēm un sabiedriskajām organizācijām;
● organizē vasaras sporta un veselības pasākumus lai nodrošinātu treniņu un izglītības procesu visa gada garumā;
● veic darbības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda, biroju, viesnīcu, sporta būvju, u. c. ekspluatācijai;
● attīsta sporta sakarus ar dažādiem Krievijas reģioniem un citām valstīm;
● veic apgabala fiziskās kultūras un sporta darbinieku informacionāli-metodisku nodrošināšanu;
● veic veselīga dzīvesveida agitāciju un propagandu izmantojot masu saziņas līdzekļus un sporta un veselības pasākumus;
● pastiprina un attīstīta materiāli tehnisko bāzi.

Galvenie uzdevumi daudzu gadu sporta sagatavošanas etapos:

● sākuma sagatavošanas etapā:
organizē sistemātiskas sporta nodarbības, kas ir mērķētas uz personības attīstību, tiek ieaudzināti higiēna un paškontrole, veicina fiziskās kultūras teorētisko pamatu apguvi, mācekļu vispārejās fiziskās sagatavotības uzlabošanos un izvēlētā sporta veida pamatu apguvi;
● izglītības un treniņu etapā:
paaugstina fiziskās attīstības līmeni, vispārējās un speciālās sagatavošanas līmeni ņemot vērā individuālās atšķirības un programmu prasības apmācības gadiem, tiek veikti arī audzināšanas darbi, kas ir mērķēti uz personības harmonisku attīstību, sliktu pieradumu un likumu pārkāpumu novēršanu;
● sporta pilnveides un augstāko sporta sasniegumu etapos perspektīvie sportisti tiek iesaistīti specializētos treniņos, lai tie varētu sasniegt stabilus un augstus rezultātus, kas tiem ļautu ieiet Krievijas izlasēs;
● uztur patstāvīgi darbojošās apgabala izlases;
● nodrošina masu sporta pasākumus apgabalā;
● sagatavo apgabala trenerus un tiesnešus.

 

Kontaktinformācija:

Adrese: 180019, Krievija, Pleskava, Tekstiļnaja 7

Tel.: (8112)53-17-46

E-pasts: csp.pskov@gmail.com

© 2012, CROSS BO ACTIVE
Visas tiesības rezervētas.